Niemiecki

Niemiecki (DE)

INFOLINIA CZYNNA OD 9:00 DO 14:30 ORAZ OD 16:00 DO 17:00
WYSYŁKA: GLS [zamówienie do 14:00] // DPD [zamówienie do 10:00]
suche
speisekarte speisekarte
mkteile
Korb
0
Korb
speisekarte speisekarte
konto konto
Korb Korb
0
favorit favorit
0

Rückkehr

Warunki zwrotu towaru
 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej

bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym paragrafie

Regulaminu.

2. Aby skorzystać z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument powinien poinformować

o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą

na adres: MK TEILE Krzysztof Moskal ul. Kazimierza Pużaka 7A, 31-316 Kraków, lub drogą elektroniczną na

adres mailowy Sprzedawcy mkteilesklep@gmail.com.

Konsument może skorzystać w tym celu z formularza odstąpienia od umowy udostępnionego mu przez Sprzedawcę lub wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu na

odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po

terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1, nie wywołuje skutków prawnych.

3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest

przekazywany Kupującemu w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej

potwierdzającej wysłanie zamówienia)

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia

jego własności (np. Produkt będący rzeczą ruchomą) – od objęcia Produktu w posiadanie przez

Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy,

która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od

objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym

dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

b. dla pozostałych umów (np. Produkt będący treścią cyfrową lub usługą cyfrową) – od dnia zawarcia umowy.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany

Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

6. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie

14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy,

Produkt podlegający zwrotowi zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

Zwrot Produktu powinien nastąpić na adres: MK TEILE KRZYSZTOF MOSKAL ul. Pużaka 7A, 31-316 Kraków.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z

niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Jeżeli dostarczony Produkt jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające

poza zwykły zarząd Produktem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do

obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest oryginalne i nienaruszone opakowanie.

Części elektryczne i elektroniczne jak i sprowadzane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotom.

9. Jeżeli dostarczony Produkt jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające

poza zwykły zarząd Produktem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do

obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest oryginalne i nienaruszone opakowanie.

Części elektryczne i elektroniczne jak i sprowadzane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotom.

10. W przypadku odstąpienia od umowy dokonane przez Kupującego płatności, zostaną przekazane na

rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później  jednak niż w terminie 14 dni od dnia

otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

11. W przypadku odstąpienia od umowy dokonane przez Konsumenta płatności,( bez kosztów dostaw) Produktu

zostaną zwrócone przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie zrealizowany

przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedawca w porozumieniu ze

Konsumentem może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez

Konsumenta dodatkowych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie zastrzegł, że sam odbierze Produkt od Konsumenta,

może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez

Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 Ustawy o Prawach

Konsumenta, a w szczególności w przypadków umów: (1) o świadczenie usług, za które Konsument jest

zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której przedmiotem

świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący

zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający

szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest

Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze

względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeni;

(6) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest

zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał

Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach

Konsumenta.

 

Adres do zwrotów:

MK TEILE Krzysztof Moskal

31-316 Kraków ul. Kazimierza Pużaka 7A

 
Do pobrania oświadczenie zwrotu towaru poniżej: